Consentiment informat, Avís Legal i Política de Privacitat

Full d’informació per als participants de l’estudi PARTICIPA

PARTICIPA és un projecte liderat per l´Institut Guttmann en col·laboració amb les entitats socials del Consell Social i de Participació de la institució, que compta amb un equip multidisciplinari de professionals i amb un Grup Assessor format per professionals i representants del sector associatiu, així com experts de l’àmbit acadèmic.

L’objectiu principal de l’estudi és identificar els factors que dificulten i/o faciliten la participació en la societat de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania.

Per a assolir aquest objectiu, li proposem participar com a voluntari en l’estudi. La seva participació consistiria en respondre una sèrie de qüestionaris relacionats amb la participació social des del seu ordinador o telèfon mòbil, a través del seu perfil privat, o a la pàgina web de la Iniciativa.

Com a part de l’estudi, els investigadors li proporcionaran informació i recomanacions, de manera periòdica, sobre els seus drets; així com recursos, serveis o informació general d’interès per promocionar la participació en la societat de totes les persones en igualtat de condicions.

La seva participació al estudi és i serà de caràcter totalment voluntari, i pot decidir no participar o canviar la seva decisió de fer-ho, retirant el seu consentiment en qualsevol moment, sense necessitat de donar cap justificació o explicació al respecte.

Tot i que li demanem que llegeixi aquest document amb atenció, no dubti en preguntar a qualsevol dubte o aclariment que pugui necessitar a través del correu electrònic participa@guttmann.com

A través dels qüestionaris, li demanarem informació relativa a:

  • Dades sociodemogràfiques, com la seva edat o localitat de residència.
  • Aspectes socioeconòmics, com el seu nivell d’estudis o situació laboral.
  • Informació relativa a la seva participació en la societat en diferents àmbits de la vida.
  • Informació sobre obstacles i/o factors promotors de la seva participació social.

L’estudi no implica cap tipus de risc físic o psicològic associat per a vostè. Les seves respostes als qüestionaris no li ocasionaran cap risc ni tindran conseqüències relacionades amb la seva salut.

És probable que vostè no rebi cap benefici directe per participar en aquest estudi. Tot i així, esperem que la participació li permeti assolir una major consciència sobre els aspectes que poden beneficiar la participació en la societat de les persones amb discapacitat. Des de la vessant científica, esperem que els resultats obtinguts amb aquesta investigació aportin informació rellevant sobre quines barreres i facilitadors són determinants per a la participació en la societat de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania.

L’equip investigador del projecte li assegura que tota la informació s’emmagatzemarà i gestionarà de manera segura i confidencial, complint el que estableix la legislació vigent sobre tractament de protecció de dades de caràcter personal. Respecte a la protecció de dades personals, el projecte es regeix per la normativa vigent a nivell nacional i europeu. S’aplicaran les tècniques de seguretat, xifrat, pseudonimització i anonimització necessàries per a preservar la privacitat dels usuaris participants. Es garanteix l’acompliment de tots els requisits establerts per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Les dades recopilades en el projecte PARTICIPA només seran accessibles per les persones autoritzades, i no es cediran en cap cas a terceres parts. En aquest sentit, les dades del projecte es recopilaran estrictament segons sigui necessari, únicament per als propòsits del projecte, i seran destruïdes quan ja no siguin necessàries per a aquests propòsits. Si algun participant desitja verificar quines dades personals estan emmagatzemades, o bé les que han estat modificades, corregides o eliminades, un punt d’informació de contacte atendrà aquestes peticions.

La informació recopilada s’emmagatzemarà de forma electrònica i es guardarà solament en un hardware ubicat en un entorn físicament segur amb accés estrictament controlat i amb controls ambientals apropiats. Les bases de dades que contenen informació personal no seran visibles públicament a Internet, sinó que estaran ocultes darrere de firewalls; i l’accés només serà possible a través de passarel·les designades. Els mitjans d’emmagatzemament portàtils no s’utilitzaran per a l’emmagatzemament de dades personals.

També volem especificar que tota la informació es recull únicament amb fins científics, i que mai serà lliurada a tercers per a fins comercials o publicitaris. A més, quan els resultats de la recerca siguin publicats o es discuteixin en conferències científiques, mai no s’inclourà informació que pugui revelar la seva identitat.

En el cas que decidís deixar de participar en l’estudi, en el moment i pel motiu que vostè consideri, podrà interposar el dret de retirada de les seves dades, si així ho considera necessari.

Vostè podrà sol·licitar informació relacionada amb el projecte de recerca en qualsevol moment utilitzant el correu electrònic participa@guttmann.com

Avís legal i política de privacitat

Institut Guttmann és una marca registrada a l’Oficina Española de Patentes y Marcas. Queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web sense citar-ne l’origen o sense l’autorització expressa de l’Institut Guttmann, que es reserva el dret a realitzar, sense avís previ, qualsevol modificació que consideri oportuna tant de la informació com de la presentació continguda en aquest lloc web.

Protecció de dades

L’Institut Guttmann és el responsable del tractament de dades generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris en els llocs web de la Fundació Institut Guttmann.

L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades per a la prestació de serveis pactats. El tractament estarà situat a l’Institut Guttmann, Camí de Can Ruti, s/n 08916 Badalona, sota la supervisió i control de l’Institut Guttmann.

La informació continguda en el Tractament de dades esmentat s’utilitza tant per la correcta identificació dels usuaris, com per a la realització d’estudis estadístics que permetin dissenyar millores en els serveis prestats, dur a terme tasques bàsiques d’administració i poder comunicar incidències, ofertes i novetats als usuaris registrats via correu electrònic.

La informació personal recollida dels usuaris registrats és emmagatzemada al tractament de dades propietat de l’Institut Guttmann que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que s’estableix a la normativa vigent, nacional i europea, en matèria de protecció de dades personals i de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i a la resta de legislació aplicable.

Tota la informació personal recollida per l’Institut Guttmann a la seva web és per ús exclusiu intern de l’organització i no es cedeix ni es ven a tercers.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se l’Institut Guttmann el dret a excloure dels serveis registrats tot aquell usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de la resta d’accions legals.

Qualsevol usuari pot, en qualsevol moment, exercir el dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició de les seves dades de caràcter personal subministrades a l’Institut Guttmann, mitjançant comunicació dirigida a l’Institut Guttmann amb la referència “Tractament de dades”. Aquesta comunicació es podrà fer per les següents vies:

Correu electrònic a l’adreça: protecciodades@guttmann.com
Correu postal a l’adreça: Camí de Can Ruti, s/n 08916 Badalona.

En qualsevol dels casos indicant el dret que exercita i adjuntant copia del seu DNI o document de identificació substitutori.

L’Institut Guttmann ha complert amb la obligació d’anomenar un Delegat de Protecció de Dades que també està degudament enregistrat a l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Es pot contactar amb ell mitjançant la següent adreça de correu electrònic: protecciodades@guttmann.com.

Formularis per a l’exercici dels drets inclosos al Reglamento General de Protección de Datos

La Fundació Institut Guttmann és una fundació privada sense ànim de lucre amb activitat privada i activitat pública. Per a l’activitat pública està acreditada com a Hospital de Referència pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i també com a Centre de Referència Nacional –CSUR- per al tractament del Lesionat Medul·lar complex pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La Fundació Institut Guttmann elabora i gestiona directament el seu web institucional amb recursos propis o subcontractats. Aquest web no disposa ni rep finançament extern de cap tipus. Aquest web no conté publicitat.

Qüestions generals

Les fotografies de persones que s’exposen al web han estat realitzades amb el seu consentiment o, en el cas de nens, el dels seus pares o tutors.

Aquest lloc web no conté publicitat ni rep finançament de publicitat i es manté amb fons propis.

dowhileConsentiment informat, Avís Legal i Política de Privacitat