Legislació referent a l’àmbit de la discapacitat

lectura_facil

Accedeix als continguts
en lectura fàcil

Àmbit internacional:

Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat. (Va ser aprovada el 13 de desembre de 2006 i ratificada per l’estat espanyol el 2008, passant a ser part de l’ordenament jurídic estatal).

Enllaç a la Convenció

Enllaç a la Convenció en Lectura Fàcil

 

Àmbit estatal:

  • Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica.
  • Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. (Aquesta norma defineix els àmbits d’igualtat i no discriminació; fa un recorregut pels drets de les persones amb discapacitat i estableix el règim d’infraccions i sancions).
  • Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat.
  • Reial Decret 1276/2011, de 16 de setembre, d’adaptació normativa a la convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat.
  • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
  • Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

 

Documentació d’interès:

  • Anàlisi sobre la situació dels drets de les persones amb discapacitat i identificació de reptes de futur

Enllaç al document

dowhileLegislació referent a l’àmbit de la discapacitat