Organitzacions col·laboradores

lectura_facil

Superar l’Ictus Barcelona

Orientem i fem costat a les persones que han viscut un ictus i el seu entorn amb la intenció de millorar la seva qualitat de vida.

Associació Inclusió i Diversitat Funcional (IDF)

Treballa per la inclusió de totes les persones amb diversitat funcional a Sant Joan Despí (Barcelona), donant suport, fent propostes, xerrades, tallers, activitats i cercant els recursos necessaris per tal que sigui un municipi 100% inclusiu. La seva finalitat és la inclusió socioeducativa de totes les persones amb diversitat funcional.

Associació Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars (ASEM Catalunya)

Entitat sense ànim de lucre formada per persones afectades per malalties neuromusculars i d’altres minoritàries, els seus familiars, professionals i altres. Des de l’any 2014, l’associació està reconeguda com a Centre d’Atenció Psicosocial per a Persones amb Malalties Neuromusculars i d’Altres Malalties Minoritàries. La seva missió és aconseguir la millora de la qualitat de vida i l’entorn de les persones i famílies amb malalties neuromusculars i d’altres malalties minoritàries.

PREDIF Asturias

Entitat sense ànim de lucre, d’àmbit autonòmic que representa i realitza programes a favor del col·lectiu de persones amb discapacitat greument afectades, de manera directa i indirecta, promovent accions en benefici de tot el col·lectiu. Compta amb una experiència, a través del seu Federació Estatal i les seves Associacions membres, de més de 30 anys. Treballem perquè es prestin serveis i es potenciïn els recursos a disposició de les persones amb major grau de necessitat per donar resposta a les necessitats existents. La nostra missió: «promoure la igualtat d’oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física greument afectades».

Fundació Privada AVAN

La Fundació AVAN és una entitat sense ànim de lucre, que desenvolupa la seva acció al servei de les persones amb malalties neurològiques i les seves famílies,  oferint suport social, terapèutic, rehabilitador i de lleure.

PREDIF Comunidad Valenciana

«Canviant la mirada»

Federación Nacional Aspaym

La Federació Nacional ASPAYM (Associació de persones amb lesió medul·lar i altres discapacitats físiques) és una associació sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública, que neix l’any 1979 amb el propòsit d’afavorir la millora de la qualitat de vida de les persones amb lesió medul·lar i altres discapacitats físiques així com dels familiars i/o persones properes dels mateixos. Durant aquests 40 anys, ASPAYM s’ha anat implantant en tot el territori nacional, estant en aquest moment en 11 comunitats autònomes a través de 18 associacions, 2 fundacions i 2 federacions, constituint-se com el principal exponent associatiu a Espanya que compta amb més de 7.000 associats i representa a més de 30.000 persones.

Asociación Ciudad Accesible

“Ciudad Accesible” es va constituir el desembre de 2002 amb seu a Ciudad Real, com una entitat sense ànim de lucre d’àmbit provincial. El principal objectiu és la millora i defensa de les condicions de vida de les persones amb diversitat funcional física, fonamentalment de les persones amb mobilitat reduïda permanent. Alguns fins de la nostra associació: 1) promoure i millorar l’accessibilitat en l’àmbit provincial, 2) que per part de totes les institucions i ens públics i privats, es compleixi i es faci complir la Llei d’Accessibilitat de Castella-la Manxa, i 3) col·laborar amb ens públics i privats en les accions per a l’eliminació de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de transport.

Asociación Sociocultural ASCM

La Federació Nacional ASPAYM (Associació de persones amb lesió medul·lar i altres discapacitats físiques) és una associació sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública, que neix l’any 1979 amb el propòsit d’afavorir la millora de la qualitat de vida de les persones amb lesió medul·lar i altres discapacitats físiques així com dels familiars i/o persones properes dels mateixos. Durant aquests 40 anys, ASPAYM s’ha anat implantant en tot el territori nacional, estant en aquest moment en 11 comunitats autònomes a través de 18 associacions, 2 fundacions i 2 federacions, constituint-se com el principal exponent associatiu a Espanya que compta amb més de 7.000 associats i representa a més de 30.000 persones.

CODIFIMA Madrid

CODIFIMA és una entitat amb desenvolupament a la Comunitat de Madrid, que vetlla per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física, treballant aspectes com l’accessibilitat universal, integració laboral i sensibilitació

B-swim

Entitat sense ànim de lucre i d’iniciativa social que utilitza l’esport (la natació) com a motor de transformació social.  Per a TOTS, sense distincions.

FCEDF (Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física)

Entitat encarregada de la promoció, gestió i coordinació de la pràctica de les modalitats específiques i disciplines esportives reconegudes entre persones amb discapacitat física dins de l’àmbit de Catalunya.

Grup Alba

El Grup Alba està format per diferents entitats d’iniciativa social que tenen com a missió acompanyar a les persones en la realització dels seus desitjos i il·lusions oferint recursos i serveis de qualitat i promovent un territori inclusiu i compromès. Treballem per donar resposta a les necessitats de futur de les persones amb discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental i incidim principalment a les comarques de l’Urgell, la Segarra i el Pallars Jussà. Promovem també la prestació de serveis oberts a tothom en els àmbits de l’educació i el lleure; formació inserció i treball; habitatge i salut. Apostem per ser una empresa de l’economia social més sostenible, treballant en xarxa i generant aliances amb empreses i entitats del territori.

Vedruna Tàrrega

Escola de llarg recorregut que engloba totes les etapes educatives. Actualment, ofereix el Cicle Formatiu de Grau Mig d’Atenció a Persones en Situació de Dependència que participa activament en projectes per fomentar una societat plenament inclusiva.

Plataforma Deixem de Ser Invisibles (DSI)

DSI és una entitat sense ànim de lucre a la ciutat de Badalona, que col·labora amb qualsevol persona, entitat, empresa o govern, per tal de crear espais de cohesió i participació per aconseguir l’accessibilitat universal, a través de la creació d’un Consell d’Accessibilitat i programes d’accions i activitats concretes.

FEVADACE (Federació de Dany Cerebral Adquirit de la Comunitat Valenciana)

Entitat que representa el moviment associatiu de persones amb DCA i les seves famílies i col·labora amb les diferents associaciones membre per promoure la inclusió i la ciutadania de ple dret de les persones y famílies amb DCA en una societat justa i solidària.

Fundació Dany Cerebral Adquirit Ateneu Castelló

Una organización saludable, estructurada como Fundación y Asociación de interés público constituida por familias y personas con Daño Cerebral Adquirido. “Acompañamos a personas y familias cuyas vidas quedan interrumpidas súbitamente por un daño cerebral en la defensa de sus derechos a la igualdad y la participación social; Proporcionamos información y apoyo en el proceso de vuelta a casa, promocionando la autonomía personal a través de recursos innovadores.

Federació COAMIFICOA

La Federació Comificoa aglutina entitats territorials que treballen en la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física, sensibilitzant a la societat i desenvolupant projectes d’integració laboral, violència de gènere i discapacitat, accessibilitat universal i ajudes tècniques.

Fundació ASPACE Balears

Fundació APACE es el centre de referència a les Balears en el qual qualsevol persona amb Paràlisi Cerebral o discapacitats afins, pugui trobar el suport necessari per dur a terme el seu projecte de vida.

COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat)

Va néixer fa gairebé 25 anys i està integrat per una dotzena de federacions i associacions que donen veu a les persones amb discapacitat de Catalunya, ja sigui discapacitat física, orgànica, intel·lectual, sensorial, trastorn mental o pluridiscapacitat. El COCARMI l’integren ACAPPS, COCEMFE Catalunya, DINCAT-Plena Inclusió Catalunya, Down Catalunya, ECOM, Federació Catalana d’Autisme, FECETC, FEDER a Catalunya, Federació Salut Mental Catalunya, FESOCA, FEPCCAT i ONCE Catalunya. A escala estatal forma part del CERMI, que representa uns 3,8 milions de persones amb discapacitat d’unes 7.000 associacions. Forma part així mateix de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i de la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT).

Fundació Inclusive

La nostra missió és defensar la dignitat de les persones en situació de dependència i donar suport als seus familiars, per aconseguir millorar les seves condicions de vida. Els serveis que prestem consisteixen en metodologies basades en 5 prinicipis rectors: drets, planificació centrada en la persona amb discapacitat, integració, normalització i inclusió.

DINCAT

Dincat és la principal representant de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya, que agrupa gairebé 300 entitats socials i representa els drets de més de 40.000 persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies al territori. A través dels valors de compromís, dignitat i igualtat d’oportunitats, la federació treballa dia a dia amb l’objectiu de garantir una inclusió social i laboral digna, així com per vetllar per una vida més justa per a aquestes persones i les seves famílies.

Matia Institut

És la unitat de Matia Fundazioa dedicada a la generació de coneixement aplicable ia la seva difusió a la societat (R+D+i). Un dels reptes més grans de la gerontologia és facilitar que les persones grans puguin continuar mantenint les cotes d’autonomia i independència més grans possibles. Des de Matia Institut Gerontològic, juntament amb Matia Fundazioa treballem en projectes innovadors per promoure l’autonomia en la vida quotidiana i la dignitat de la gent gran, amb la finalitat última d’assolir el benestar.

Reial Patronat sobre Discapacitat

Organisme autònom adscrit al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la fi del qual és la promoció i millora dels drets de les persones amb discapacitat, així com el seu desenvolupament personal, inclusió social i prevenció de les discapacitats a través de la planificació de polítiques, estratègies, plans i programes relatius a la discapacitat.

Fundació Music For All

La Fundació Music for All persegueix la difusió i la promoció de la cultura musical entre totes les persones independentment de les seves capacitats. L’Art, la Cultura o la Música són universals i, per tant, se n’ha de reivindicar l’accés i la producció universal.

Federació ACAPPS

Acompanyem les persones amb sordesa i les famílies amb fills/es amb sordesa que es comuniquen en llengua oral, és a dir, parlant, i que representen prop del 98% del col·lectiu. Defensem els drets educatius, socials, laborals i culturals de les persones amb sordesa per a una plena inclusió i una vida independent.

Fundació Catalana Síndrome de Down

La Fundació Catalana Síndrome de Down acompanya de manera sostenible des de 1984 la societat i les persones amb síndrome de Down i altres situacions de discapacitat intel·lectual perquè satisfacin les seves necessitats i expressin el seu potencial màxim, vetllant pel seu benestar, respecte i dignitat, en igualtat de condicions i oportunitats.

Asociación Española de Síndrome de Sotos

Entitat sense ànim de lucre que neix el 2009 i que té com a finalitat principal donar suport, orientar i assessorar les famílies i persones afectades per aquesta síndrome, així com promocionar la investigació sobre aquesta.

Javier SolanaOrganitzacions col·laboradores