Lleis sobre discapacitat

ESTÀS EN VERSIÓ
LECTURA FÀCIL

Àmbit internacional:

 • Convenció de les Nacions Unides
  sobre els drets de les persones amb discapacitat.

Es va aprovar el 13 de desembre del 2006
i l’Estat espanyol la va signar el 2008.

Enllaç a la Convenció en Lectura Fàcil

 

Àmbit estatal:

 • Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre,
  pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones
  amb discapacitat i de la seva inclusió social.
 • Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció
  Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.
 • Reial Decret 1276/2011, de 16 de setembre, d’adaptació normativa
  a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb
  Discapacitat.
 • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal
  i atenció a les persones en situació de dependència.
 • Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text
  refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

 

Documentació d’interès:

 • Anàlisi sobre la situació
  dels drets de les
  persones amb discapacitat
  i identificació de reptes
  de futur

Enllaç document

Marc Navarro BerenguelLleis sobre discapacitat