Actualitat

Així han de ser els itineraris vianants accessibles amb la nova normativa d’accessibilitat

Així han de ser els itineraris vianants accessibles amb la nova normativa d’accessibilitat

Aquest 2022 ja s’ha posat en marxa la nova normativa d’accessibilitat a Espanya, amb l’objectiu que les persones amb discapacitat no siguin discriminades a l’hora d’utilitzar els espais públics urbanitzats.

La nova normativa d’accessibilitat considera itineraris per als vianants accessibles aquells que “garanteixen l’ús i la circulació de manera segura, còmoda, autònoma i contínua de totes les persones. Sempre que existeixi més d’un itinerari possible entre dos punts, i en l’eventualitat que no tots puguin ser accessibles, s’habilitaran les mesures necessàries perquè el recorregut de l’itinerari per als vianants accessible no resulti en cap cas discriminatori. Ni per la seva longitud, ni per transcórrer fora de les àrees de major afluència de persones”.

Els itineraris per als vianants accessibles hauran de complir els requisits:

  1. Discorrerà de manera confrontant a la línia de façana o referència edificada a nivell del sòl. No obstant això, quan les característiques i l’ús de l’espai recomanin una altra disposició de l’itinerari per als vianants accessible o quan aquest manqui d’aquesta línia de façana o referència edificada, es facilitarà l’orientació i l’encaminament mitjançant una franja-guia longitudinal.
  2. En tot el seu desenvolupament posseirà una amplària lliure de pas no inferior a 1,80 metres. D’aquesta manera s’ha de garantir el gir, encreuament i canvi de direcció de les persones, independentment de les seves característiques o manera de desplaçament.
  3. En tot el seu desenvolupament posseirà una altura lliure de pas no inferior a 2,20 m.
  4. No presentarà graons aïllats.
  5. La seva pavimentació reunirà les característiques definides en l’article 11.
  6. El pendent transversal màxim serà del 2%.
  7. El pendent longitudinal màxim serà del 6%.
  8. En tot el seu desenvolupament s’ajustaran els nivells d’il·luminació del recorregut als especificats en el Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.
  9. Disposarà d’una correcta comunicació i senyalització complint les condicions establertes en el capítol XI.

A més, si l’itinerari per als vianants accessible i la calçada estan al mateix nivell, el disseny s’ajustarà a l’ús previst i incorporés senyalització i informació per a garantir la seguretat com també es preveuran àrees de descans al llarg de l’itinerari, entre altres.

Font: Tododisca

Alina RibesAixí han de ser els itineraris vianants accessibles amb la nova normativa d’accessibilitat