Actualitat

El CERMI saluda que Espanya compta ja amb un marc general d’igualtat de tracte i no discriminació

El Comitè Espanyol de Representants de Persones con Discapacitat (CERMI) saluda que Espanya finalment compti amb un marc normatiu general d’igualtat de tracte i no discriminació, dispositiu legal imprescindible per a combatre conductes discriminatòries.

El Butlletí Oficial de l’Estat va publicar fa uns dies la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació i la Llei orgànica 6/2022, de 12 de juliol, complementaria de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, de modificació de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, disposicions legals que cobreixen una llacuna de l’ordenament jurídic espanyol i que l’alienen amb les exigències en la matèria de la Unió Europea.

En aquesta nova legislació queda recollida la discapacitat com a situació protegida de màxim nivell, sense que això impedeixi que segueixi regint el marc específic de no discriminació por raó de discapacitat establert en la Llei General de Drets de les Persones con Discapacitat i de la seva Inclusió Social.

Font: CERMI

Alina RibesEl CERMI saluda que Espanya compta ja amb un marc general d’igualtat de tracte i no discriminació