Actualitat

I Jornada del projecte Participa

La I Jornada del projecte Participa es va celebrar el passat 17 de maig en Caixa Fòrum Barcelona, amb l’objectiu de presentar els primers resultats de l’estudi, posar-los a debat i celebrar que ja som més de 2.000 participants en el projecte.

Entre els resultats que es van presentar, va destacar que gairebé tots els participants en l’estudi tenen reconeguda legalment la discapacitat (97,1%), sent la física la més freqüent. En la gran majoria de casos, la discapacitat és adquirida (77,9%).

En relació amb cadascuna de les dimensions abordades en el projecte, es van evidenciar barreres importants en l’àmbit de la mobilitat, especialment en els espais públics, on un 71,7% percep obstacles per al seu accés. També es revelen dificultats en el transport, ja que el 64% de les persones percep problemes per a poder desplaçar-se en distàncies curtes i un 57,5% en trajectes de llarga distància. A més, el 62,6% té dificultats per a accedir als domicilis dels seus amics i familiars.

“El problema és teu”

Respecte a l’habitatge, els ponents van reflexionar sobre els problemes per a fer reformes d’accessibilitat en els espais comuns dels edificis, on sovint es considera que les barreres són assumpte de la persona amb discapacitat i no de tota la comunitat de veïns: “el problema és teu”.

En l’àmbit de l’oci, va destacar la falta d’igualtat de condicions a l’hora de realitzar activitats. Per exemple, un participant del projecte va compartir en el fòrum la seva experiència quan va ser al cinema, on es va veure obligat a asseure’s en la primera fila a causa de la falta d’accessibilitat de l’espai. Aquest tipus de situacions comporten que, en moltes ocasions, les persones amb discapacitat hagin de participar en espais segregats. Com comenta el participant: “M’agradaria que tinguéssim el mateix dret que altres persones a accedir a les diferents files [del cinema]. I no deixar-nos en primera fila només per cobrir l’expedient”.

També es demostra que les dificultats de mobilitat tenen un impacte negatiu en l’ocupació, ja que els/as participants de l’estudi manifesten que la falta de transport adequat és una barrera rellevant per a accedir o mantenir un treball. De fet, només 1 de cada 3 persones treballa, a pesar que la majoria considera que tenir treball és rellevant per a ells i elles (62,8%).En relació amb el treball, els ponents van reflexionar sobre la falta d’informació i coneixement sobre la compatibilitat de treballar i cobrar una pensió. A més, el mercat laboral actual no és inclusiu i sovint les empreses només veuen la discapacitat, sense posar en valor les aptituds i la formació de la persona.

Falta de serveis públics de suport

En la dimensió de serveis, el 65,9% considera que les decisions polítiques i els serveis inadequats fan la seva vida més difícil. Concretament, la falta de serveis públics de suport és un problema vigent, ja que habitualment aquests suports es financen amb ingressos propis i/o recauen en la família i entorn pròxim, sense rebre cap mena de remuneració.

D’altra banda, es van evidenciar barreres a l’hora de relacionar-se amb altres persones. Com comenta una participant en el fòrum del projecte, les dificultats actuals fan difícil participar en igualtat de condicions que la resta: “És difícil tenir grups d’amics” quan no pots anar al seu ritme, entrar on poden entrar (restaurants, bars, etc.).” Respecte a les relacions interpersonals, el 17,3% sent sempre o sovint que les persones estan al seu voltant, però no amb ell/ella, i el 15,8% se sent aïllat/a d’altres persones sempre o sovint.

Finalment, en la jornada es van presentar els factors predictors de la participació en la societat de les persones amb discapacitat, és a dir, les variables que determinen aquesta participació: els ingressos econòmics i el grau de discapacitat. Els resultats mostren que les persones amb ingressos més elevats i menor nivell de severitat de discapacitat participen més i estan més satisfetes amb la seva participació.

Alina RibesI Jornada del projecte Participa